Partnerská dohoda pre cestovné agentúry

Chcete predávať naše produkty vo Vašej cestovnej kancelárii? Potom si, prosím, pozorne prečítajte partnerskú dohodu, ktorá predstavuje právny základ partnerstva medzi TravelTrex GmbH (ďalej len TT) a agentúrou a je pre obe strany záväzná. Váš súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz pod týmto odsekom alebo na konci tohto textu. Tým sa automaticky dostanete k prihláseniu.


Obsah partnerskej dohody
 1. Predmet zmluvy
 2. Povinnosti agentúry
 3. Povinnosti organizátora
 4. Podpora predaja
 5. Objednávka zájazdov, potvrdenie zájazdov a platobný styk
 6. Ukončenie zmluvy
 7. Zachovanie tajomstva
 8. Ochrana údajov
 9. Stanovenie provízie
 10. Miesto súdu
 11. Zmeny zmluvy
 12. Záruka a ručenie
 13. Záverečné ustanovenia

 1. Predmet zmluvy

  Obidve vyššie uvedené spoločnosti sa rozhodli spoločne predávať zájazdy, pričom zájazdy usporiadané spoločnosťou TT sprostredkuje agentúra zákazníkovi za predpísaných podmienok, s cenami a popismi, vrátane prípadných dodatočných zmien, v mene spoločnosti TT a uhradené na účet spoločnosti TT.

  Agentúra týmto výslovne prehlasuje, že je registrovaným podnikateľským subjektom.
 2. Povinnosti agentúry

  Agentúra sa zaväzuje starostlivo a svedomite sprostredkovať ponuky a služby spoločnosti TT. Zodpovedný prístup k predaju sa týmto vzťahuje aj na všetky pomocné sily agentúry. Agentúra se zaväzuje:
  • Poskytnúť záujemcom o zájazd ochotne a bezplatne všetky informácie o ponukách spoločnosti TT a vynaložiť maximálne úsilie na aktívny predaj služieb spoločnosti TT.
  • Vystupovať voči účastníkovi zájazdu výlučne ako sprostredkovateľ služieb spoločnosti TT a zdôrazniť, že právne záväzné potvrdenie prihlásenia zájazdu sa môže uskutočniť výlučne zo strany usporiadateľa.
  • Nevystupovať ako sprostredkovateľ služieb inej agentúry, s ktorou spoločnosť TT odmietla spoluprácu.
  • Neodkladne informovať TT o prijatom storne resp. zrušení zájazdu so zadaním dátumu storna a mena odstupujúceho účastníka zájazdu.
  • Neodkladne postúpiť TT prijaté reklamácie.
  • Zaistiť kvalitný zákaznícky servis a poradenské služby, na ktoré angažuje kvalifikovaný personál.
  • Upustiť od opatrení, ktoré by neprimeraným spôsobom obmedzovali predajnú činnosť iných predajných partnerov spoločnosti TT.
  • Sprostredkovať ponuky organizátora so všetkými platnými cenami, cestovnými a platobnými podmienkami, resp. prezentovať tieto v médiách, určených na tento účel.
  • Zmluvný partner sa pri zaradení produktov resp. zabudovaní reklamných prostriedkov TT na svojej internetovej stránke zaväzuje umiestniť takzvaný TravelTrex-Cookie len vtedy, keď sa zákazník kliknutím na určitý reklamný prostriedok (napr. logo, textový odkaz, banner a pod.) prípadne priamy odkaz na stránku TT integrovaný na partnerských stránkach, dostane na internetovú stránku TT. V ostatných prípadoch je umiestnenie tzv. cookie a týmto získaný nárok na províziu zakázaný. V prípade konania v rozpore s týmto nariadením vzniká agentúre pokuta za porušenie zmluvy vo výške 5.000,- EUR.
  Ak agentúra poruší tieto záväzky a vzniknú tým nároky na odškodné tretích osôb voči TT, je agentúra zaviazaná TT od týchto nárokov oslobodiť resp. poskytnúť TT finančnú náhradu. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na náklady, ktoré vzniknú z dôvodu odmietnutia zo strany agentúry a tým potreby právneho zastúpenia alebo náklady spôsobené zjavným zneužitím zmluvným partnerom.V prípade, že zavinením agentúry nebude možné zájazd riadne uskutočniť, môže si TT uplatniť nárok na náhradu vzniknutých poplatkov za storno v súlade s platnými cestovnými a platobnými podmienkami.

  Je ponechané na vôli agentúry preukázať, že vzniknutá škoda je podstatne menšia. Usporiadateľ zájazdov si vyhradzuje uplatnenie nároku na vyššiu náhradu škody.
 3. Povinnosti organizátora

  Spoločnosť TT zastupuje všetky povinnosti, ktoré pre ňu vyplývajú z pozície organizátora zájazdov. Medzi nich patrí aj odborné poradenstvo pre zákazníkov zabezpečované call centrom TT. TT vystupuje voči všetkým ako organizátor zájazdov. Z toho dôvodu sa zaväzuje oslobodiť agentúru od prípadných nárokov uplatňovaných zo strany zákazníka, pokiaľ však za tieto neručí agentúra sama z pozície sprostredkovateľa alebo organizátora zájazdov.

  Vybavovanie sťažností a reklamácií zo strany zákazníka, ktoré vyplývajú z organizácie zájazdu je bezvýhradne záležitosťou TT. V prípade, že je TT povinný uhradiť zákazníkovi škody vzniknuté na základe nekvalitných služieb agentúry, bude agentúre táto čiastka účtovaná. Rovnako to platí aj pre náklady v prípade nutnej právnej pomoci.

  TT je povinná prijaté objednávky dôkladne a rýchlo spracovať podľa poradia ich prijatia. To sa vzťahuje aj pre prijaté reklamácie.
 4. Podpora predaja

  Vlastné reklamné aktivity agentúry, v ktorých budú predstavené aj produkty TT, môžu byť zverejnené len so súhlasom TT. Pri prezentácii produktov v elektronických médiách akými je napríklad internet, videotext atď. je povolené používať oficiálne logá TT resp. ich ďalej poskytovať k dispozícii len na základe písomného súhlasu TT.
 5. Objednávka zájazdov, potvrdenie zájazdov a platobný styk

  1. Objednávka sa uskutoční prostredníctvom internetovej stránky http://www.snowtrex.sk/objednavka.html so zadaním čísla agentúry a online objednávky. Ak bude zvolený iný proces rezervácie, nemôže TT zaručiť správne pridelenie provízie.
  2. Agentúra má právnu moc zabezpečiť svojmu zákazníkovi zájazd a je zodpovedná za to, aby bol účastník zájazdu oboznámený s aktuálnymi cestovnými podmienkami TT. Objednávka musí obsahovať meno, adresu a dátum narodenia zákazníka, ako aj mená a dátumy narodenia ostatných účastníkov zájazdu. Nie je povolené uvádzať adresu agentúry. Cestovná zmluva nadobudne účinnosť až zaslaním potvrdenia zájazdu TT zákazníkovi. Agentúra, s ktorou TT uzavrel zmluvu, ručí za všetky objednávky, ktoré boli uskutočnené pod príslušným číslom agentúry. Rezervácie platia vždy ako záväzné. Pri stornovaní objednávky vznikajú storno poplatky. Pri preobjednaní alebo zmenách objednávky môžu rovnako vzniknúť storno poplatky.
   Prístup k využívaniu dát cez externé zložky CRS (napr. Merlin, Tr@fficsCosmo, Tr@fficsTibet Internet Booking Engine) si vyžaduje výslovný súhlas TT.
  3. Rezervácia zájazdu obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska, emailovú adresu, číslo telefónu zákazníka, ako aj meno, priezvisko a dátumy narodenia ostatných cestujúcich. Nie je povolené uvádzať adresu agentúry. Poskytovanie údajov objednávky tretej osobe je povolené len s výlučným písomným súhlasom TT.
  4. Platobný styk sa uskutočňuje priamym inkasom: Celkový platobný styk prebieha výhradne bezprostredne medzi TT a zákazníkom. Potvrdenie zájazdu/faktúra a podklady k zájazdu sú TT zasielané priamo zákazníkovi. Platba inkasným príkazom cez agentúru je v zásade možná, vyžaduje však písomnú formu.

 6. Ukončenie zmluvy

  1. Obojstranná výpovedná lehota je 3 mesiace zakaždým k 31.05. príslušného roka a vyžaduje si písomnú formu.
  2. Zmluva bude bez dodržania lehoty rozviazaná v prípade:
   • návrhu na zahájenie konkurzného konania voči majiteľovi alebo spoločníkovi agentúry alebo voči samotnej agentúre,
   • používania nepovolených obrázkov a textov zo strany agentúry,
   • používania a poskytovania informácií o predaji iným subjektom bez predchádzajúceho súhlasu TT.
   Pri predložení iného dôležitého dôvodu, napr. pri neplnení resp. porušení povinností zmluvy, protiprávnom konaní alebo poškodení záujmov a mena TT, môže byť zmluva taktiež vypovedaná s okamžitou platnosťou.
  3. Aj po ukončení zmluvy, bez ohľadu na to, čo bolo dôvodom ukončenia, zostávajú pre obidve strany z tejto zmluvy vyplývajúce povinnosti platné až do uzatvorenia všetkých otvorených obchodných operácií.
  4. Po ukončení zmluvy je agentúra povinná neodkladne odstrániť všetky odkazy na TT ako aj značky produkované TT – aj na internete (napr. bannery). Agentúre nie je povolené používať v písomnej alebo akejkoľvek inej forme komunikácie meno TT a ďalej ponúkať produkty TT. Všetky reklamné prostriedky, ktoré boli TT agentúre poskytnuté k dispozícii sa musia bezodkladne vrátiť a to najneskôr po uzatvorení všetkých otvorených obchodných operácií.

 7. Zachovanie tajomstva

  Keďže si obidve strany v rámci spolupráce navzájom sprístupňujú určité obchodné informácie, je každá strana povinná dôverne zaobchádzať so všetkými informáciami (podanými ústne alebo písomne) druhej strany, ktoré boli poskytnuté v súvislosti s obchodnými plánmi, produktami, službami, rozvojom, financiami, výskumom a inými obchodnými aspektami, ako aj s nimi súvisiacimi vyhodnoteniami a analýzami.

  Zachovanie obchodného tajomstva sa týka predovšetkým informácií o výške poskytnutej provízie.Toto sa nevzťahuje na informácie, ktoré sú všeobecne známe alebo sú dostupné z všeobecne prístupných zdrojov (nie ale zo zdrojov danej zmluvnej strany). Tento záväzok je platný aj po ukončení zmluvy.
 8. Ochrana údajov

  Zmluvné strany sa zaväzujú zaobchádzať s osobnými údajmi zákazníkov, ktoré im boli poskytnuté za účelom realizácie tejto zmluvy, v súlade s príslušnými právnymi ustanoveniami o ochrane osobných údajov.
 9. Stanovenie provízie

  Vyúčtovanie
  Agentúra obdrží za sprostredkovanie služieb TT províziu vo výške 7%. Nárok na províziu vzniká v deň nástupu na zájazd. Vyúčtovanie a vyplatenie odmeny sa realizuje mesačne.

  Vyplatené provízie zahŕňajú všetky náklady, aplikácie a nároky, ktoré agentúre v rámci sprostredkovania produktov TT vznikli.

  Podklady pre výpočet
  Základom pre výpočet provízie je obrat v mene euro podľa menového kurzu stanoveného TT v deň uskutočnenia objednávky. Provízia je vypočítavaná z celkového obratu, do ktorého sú zároveň započítané všetky dodatočne objednané služby. Prijaté storno poplatky ako aj dodatočné objednávky a zmeny objednávok sú pri výpočte provízie rovnako zohľadnené. Partnerský program spočíva na prenose cookies. SnowTrex-Cookie s príslušným číslom agentúry je platný 30 dní. Na tomto základe sa partnerom prideľujú obraty.

  Keďže TT pri nákupe skipasov obdrží len veľmi nízku alebo žiadnu províziu (napr. Ischgl), nie je cena za skipas - až na niektoré výnimky - započítaná do celkovej čiastky pre výpočet provízie. Za dodatočné poplatky a dane, o ktoré sa navýši cena zájazdu (napr. pobytová taxa, poplatok za čipovú kartu, poplatok za platbu kreditnou kartou), neobdrží zmluvný partner žiadnu províziu. Za leteckú dopravu neobdrží zmluvný partner rovnako žiadnu províziu, keďže TT ceny za leteckú dopravu nenavyšuje.

  Nárok na províziu nevzniká, ak zákazník platbu neuskutoční alebo ju uskutoční len čiastočne. Provízia sa vypočíta z čiastky, ktorú zákazník skutočne zaplatil. V prípade, že zájazd bude musieť byť z dôvodu vyššej moci, alebo z dôvodu nedosiahnutia minimálneho počtu cestujúcich zrušený, nemá zmluvný partner žiadny nárok na províziu. Pokiaľ bude organizácia zájazdu zmenená, vzniká zmluvnému partnerovi nárok na províziu z upravenej ceny za zájazd.

  Dodatočná provízia za priobjednané služby
  Dodatočné služby ako napríklad požičanie materiálu či kurzy lyžovania a snowboardingu tvoria podstatnú časť produktu TT. Pretože tieto služby nie sú (nemôžu byť) z technických dôvodov (veľa IBE/CRS nemôže tieto zobraziť), alebo z dôvodu nedostatočnej znalosti mnohých zákazníkov objednané, vyhradzuje si TT v náväznosti na objednávku právo informovať zákazníkov o početných výhodách týchto dodatočných služieb. Tento servis je pre agentúry bezplatný a prípadné navýšenie obratu o dodatočne priobjednané služby bude agentúre pripísané k celkovej provízii za sprostredkovanie služieb. Ochrana zákazníka ostáva nedotknutá.
 10. Miesto súdu

  Táto zmluva podlieha nemeckému právu. Pri sporoch vyplývajúcich z tejto zmluvy je miestom súdu nemecký Kolín nad Rýnom.
 11. Zmeny zmluvy

  Obchodník si vyhradzuje právo predpisy a nariadenia tejto dohody kedykoľvek zmeniť. Partner bude o zmenách informovaný emailom. Ak v priebehu jedného týždňa od doručenia zmien nebude zmluva vypovedaná, považujú sa zmeny za akceptované.
 12. Záruka a ručenie

  Obchodník zaručuje, že jeho internetová stránka je prevádzkovaná v rámci aktuálnych technických možností. Za ďalšie nároky nepreberá obchodník žiadnu záruku.
  Ručenie právno-obchodných zástupcov, pomocných síl obchodníka je obmedzené na úmysel a hrubú nedbanlivosť. V prípade povinnej náhrady škody obchodníka vyplývajúcej zo zmluvy, je ručenie za majetkové škody na predpokladanú škodu, maximálne však vo výške priemerného mesačného príjmu z provízií za posledný mesiac.
  V prípade straty údajov je predpokladom ručenia, že zmluvný partner zálohuje údaje minimálne raz za deň. Aj v tomto prípade je ručenie obmedzené podľa uvedených stanovení.
  Ďalšie možné ručenie podľa zákona o ručení za produkt ostáva nedotknuté.
 13. Záverečné ustanovenia

  Ak sú jednotlivé ustanovenia zmluvy neplatné alebo stratia účinnosť, nahradia partneri dané sporné ustanovenia korekciou alebo doplnia o časti, ktoré sú z ekonomického hľadiska zmyslom tejto dohode najbližšie. Ustanovenia, ktorých sa to netýka, sú aj pri neúčinnosti jedného alebo viacerých bodov naďalej platné. Vedľajšie dohody tým nie sú postihnuté. Všetky zmeny týkajúce sa znenia zmluvy si vyžadujú písomnú formu.Kontakt pre agentúry

Kontakt pre agentúry TravelTrex GmbH
Bonner Str. 484-486
50968 KÖLN (GERMANY)
02/ 33 45 65 05