Súhlas zákonných zástupcov

s objednávkou a účasťou na lyžiarskom zájazde (pokiaľ je objednávateľom zájazdu neplnoletá osoba).
Prosím odfaxujte čo najrýchlejšie na číslo +49 221 33 60 62955, alebo ako scan pošlite na email info-sk@snowtrex.com, ináč nemôže byť objednávka zájazdu spracovaná!


Týmto vyhlasujem, že súhlasím s objednávkou a účasťou môjho neplnoletého syna / mojej neplnoletej dcéry _____________________________, nar. dňa __________________ na zájazde do _________________________ dňa __________________ a preberám týmto všetky povinnosti môjho dieťaťa voči usporiadateľovi, ktoré vyplývajú z objednávky zájazdu.

Ako zákonný zástupca vyššie uvedenej osoby som si vedomý/-á, že v prípade tohto zájazdu ide o cestovnú službu, ktorá nie je zameraná na stráženie neplnoletých osôb bez sprievodu. Dozor neplnoletých osôb nie je zaistený. V tejto súvislosti prehlasujem, že odškodním usporiadateľa zájazdu alebo objednaných jednotlivých služieb s ohľadom na akékoľvek nároky vyplývajúce zo zranenia neplnoletého cestujúceho alebo škody spôsobené neplnoletým cestujúcim samotným.

______________
Miesto, dátum
_______________________________________
Meno a priezvisko zákonného zástupcu
(vyplniť prosím čitateľne tlačeným písmom)
_________________________________
Podpis zákonného zástupcu