Newsletter

Prihláste si newsletter a zaistite si mnoho výhod!

ďalšie info o zájazde

Poistenie storna zájazdu

Poistenie

„Mne sa predsa nič nestane...“ každému účastníkovi prajeme, aby to tak bolo, a aby zájazd strávil v plnom zdraví od začiatku až do konca. Napriek tomu sme stále svedkami toho, že sa šetrí na nesprávnom mieste, a môžu vzniknúť náklady v štvor alebo päť cifernej sume za ošetrenie, hospitalizáciu, škodu spôsobenú iným, ako aj náklady vzniknuté nenastúpením na objednaný zájazd. Preto Vám odporúčame nenechávať to na náhodu.

Aké poistenie potrebujem?

Máte možnosť voľby medzi Poistením storna a prerušením cesty alebo Kompletným cestovným poistením. Poistite sa pri rezervácii zájazdu a poistné ochrana začína ihneď po zakúpení poistenia. Ak si poistenie zakúpite neskôr, poistná ochrana proti stornu začína až 10.dňom po uzavretí poistenia. Poistiteľom je ERV Evropská pojišťovna, a. s., poisťovňa z iného členského štátu, so sídlom Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ 492 40 196.

Čo treba robiť v prípade poistnej udalosti?

V prípade nenastúpenia na zájazd obdržíte od nás storno faktúru, v ktorej je uvedená výška storno poplatkov. Faktúru spolu s vyplneným a potvrdeným formulárom „Hlásenie poistnej udalosti storno“ zašlite v origináli na adresu poisťovne (korešpondenčná adresa: ERV Evropská pojišťovna, a. s., oddělení škod a asistence, Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8, Česká republika). Hlásenie poistnej udalosti podľa typu škody – storno, batožina, liečebné náklady, nájdete na stránke poisťovateľa www.ERVpojistovna.cz v časti „Hlášení škody“. Ku každému hláseniu je vždy nutné priložiť doklad o poistení, zmluvu o obstaraní zájazdu. Zároveň podľa typu škody priložte stornofaktúru, prípadne originály účtov za lekárske ošetrenie.

  Poistenie storna zájazdu Kompletné cestovné poistenie
Poistenie storna zájazdu a prerušenia cesty
Poistenie prerušenia zájazdu
Poistenie liečebných nákladov
Poistenie pátrania a záchrany
Poistenie batožiny
Asistenčné služby

Cena zájazdu* Poistenie storna zájazdu Kompletné cestovné poistenie
Do € 300,- na osobu € 7,- € 14,-
Do € 600,- na osobu € 11,- € 22,-
Do € 1000,- na osobu € 19,- € 30,-
Do € 1500,- na osobu € 29,- € 36,-
Do € 2000,- na osobu € 35,- € 44,-
* závislé od ceny zájazdu

Poistné plnenie pri storne alebo prerušení cesty

 • nečakané náhle ťažké ochorenie, ťažké zdravotné následky po úraze, neznášanlivosť očkovania alebo smrť poistenej osoby.
 • tehotenstvo poistenej osoby, ktoré bolo zistené až po rezervácii cesty;
 • ťažké komplikácie v tehotenstve;
 • značná vecná škoda na vlastníctve poistenej osoby v mieste jej bydliska následkom živelnej pohromy (požiar a pod.) alebo trestného činu tretej osoby, ktoré si vyžadujú jej prítomnosť;
 • nezavinená strata pracovného miesta pre výpoveď poistenej osobe zo strany zamestnávateľa;
 • podanie žaloby o rozvod (po vzájomnej dohode o rozvode podanie primeraného návrhu) na príslušnom súde bezprostredne pred spoločnou cestou daných partnerov;
 • neobstátie pri maturitnej skúške alebo rovnakej záverečnej skúške najmenej trojročného vzdelávania poistenej osoby bezprostredne pred termínom poistenej cesty rezervovanej pred skúškou;
 • doručenie neočakávaného súdneho predvolania poistenej osobe
 • náhle ťažké ochorenia, ťažké zdravotné následky po úraze alebo smrť rodinných príslušníkov alebo inej blízkej osoby, pre ktoré je nevyhnutne potrebná prítomnosť poistenej osoby v mieste bydliska.

Poistné plnenie v kompletnom cestovnom poistení:

 • Poistenie storna a prerušenia cesty (viď nahore)
 • Liečebné náklady do € 200.000:
  • Ambulantné ošetrenie
  • Pobyt v nemocnici
  • Lekárom predpísané lieky
  • Akútne zubné ošetrenie
  • Repatriácia v prípade smrti do vlasti
  • Prevoz do vlasti podľa rozhodnutia lekára (vrátane ambulantného lietadla)
  • Návšteva chorého pri pobyte v nemocnici dlhšom ako 5 dní
  • Prevoz liekov
 • Poistenie batožiny do € 1.000
  Náhrada pri poškodení, zničení, krádeži alebo strate batožiny
  Ak Vaša batožina počas cesty bude zničená, ukradnutá alebo stratená (napr. pri preprave), nahradí Vám poisťovňa jej časovú hodnotu. Pri poškodení Vašej batožiny budú uhradené náklady na jej opravu (najviac však časovú hodnotu). Poistené sú predmety, ktoré si na cestu beriete alebo ich na ceste nadobudnete. Všimnite si, prosím, že cenné veci ako šperky, technické prístroje sú poistené iba za niektorých predpokladov, ako napr. keď nie sú ponechané v aute bez dozoru.
  Nutné nákupy pri oneskorenom dodaní batožiny
  Následkom oneskoreného vydania batožiny v cieli cesty Vám poisťovňa preplatí nákup nevyhnutných predmetov osobnej spotreby (napr. hygienické potreby, oblečenie) do výšky € 200,-.
 • Poistenie pátrania a záchrany
  Ak utrpíte úraz na horách a ocitnete sa v núdzi, poisťovňa preberie za Vás náklady na pátranie (napr. horskou službou) a náklady na Vašu záchranu (napr. prevoz zo zjazdovky vrtuľníkom do nemocnice).
 • Poistenie zodpovednosti
  Ak ste spôsobil vecnú škodu alebo škodu na zdraví tretej osobe, na¬hláste to čo najskôr na info linku ERV Evropskej poisťovňy, tel.: +420 221 860 840.
 • Asistenčné služby
  Ak budete v zahraničí zadržaný alebo Vám zadržanie hrozí, poisťovňa Vám pomôže pri obstaraní advokáta, tlmočníka, prípadne Vám poskytne zálohu na advokáta, tlmočníka alebo kauciu. Túto zálohu ste povinný po návrate do vlasti vrátiť.

Dôležité informácie (prosím pozorne čítať pred uzavretím poistenia):

Kompletné poistné podmienky ako aj všetky potrebné informácie týkajúce sa poistenia (ERV Evropská pojišťovna, a. s., poisťovňa z iného členského štátu) nájdete na príslušnom doklade o poistení alebo kliknite tu (PDF).

Nemluvňatá

Nemluvňatá (do 24 mesiacov vrátane v čase nástupu na zájazd) sú spolupoistené u rodičov, pokiaľ je táto skutočnosť nahlásená TravelTrex a uvedená na potvrdení zájazdu.

Termín uzávierky

Poistenie je možné doobjednať do 7 dní po uskutočnení objednávky, najneskôr však do 30 dní pred začiatkom zájazdu.