Kontakt pre agentúry

Kontakt pre agentúry

TravelTrex GmbH
Bonner Str. 484-486
50968 KÖLN (GERMANY)

02/ 33 45 65 05
po-pi: 09:00-18:00
so: zatvorené
ne: zatvorené

Partnerská dohoda pre prevádzkovateľov webov

Chcete nás umiestniť na Vašu internetovú stránku? V tom prípade si pozorne prečítajte nasledujúcu partnerskú dohodu. Je právnym podkladom partnerstva medzi spoločnosťou TravelTrex GmbH (ďalej len obchodník) a partnerom (prevádzkovateľom internetových stránok, ďalej len zmluvný partner) a je pre obidve strany záväzná. Váš súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz nadväzujúci na tento odsek alebo na konci tohto textu. Tento odkaz Vás automaticky odkáže k registrácii.

Partnerský program je založený na prenose cookies. SnowTrex-Cookie má "životnosť" 30 dní. Po prihlásení do partnerského programu sa partnerské odkazy môžu vytvoriť na všetkých ľubovoľných podstránkach internetovej stránky SnowTrex, pričom sú možné rôzne úpravy a prispôsobenia vzhľadu partnerskej internetovej stránky. Okrem toho máte na výber rôzne reklamné prostriedky (banner, logo atď.), ktoré umožňujú rýchle a nekomplikované prepojenie.Obsah partnerskej dohody
 1. Predmet zmluvy
 2. Vznik zmluvy
 3. Podpora predaja a licencie
 4. Stavba a údržba partnerskej internetovej stránky
 5. Výpočet provízie
 6. Povinnosti a práva obchodníka
 7. Povinnosti zmluvného partnera
 8. Ukončenie zmluvy
 9. Miesto súdu
 10. Zmeny zmluvy
 11. Zachovanie tajomstva
 12. Ochrana údajov
 13. Záruka a ručenie
 14. Záverečné ustanovenia

 1. Predmet zmluvy

  Predmetom zmluvy je reklamná a podniková spolupráca medzi zmluvným partnerom a obchodníkom za účelom spoločného predaja zájazdov.

  Zmluvnému partnerovi (prevádzkovateľovi internetových stránok) budú prostredníctvom príslušne označených nosičov reklamy ponúknuté produkty a služby v rámci programu poskytnutého obchodníkom.V sekcii Partnerský program poskytne obchodník zmluvnému partnerovi na výber rôzne reklamné prostriedky (logá, bannery, grafiky, texty) ako aj podrobný návod k prepojeniu programu na internetovú stránku zmluvného partnera. Na základe uzavretia zmluvy bude zmluvnému partnerovi pridelené štvormiestne číslo agentúry. Pomocou odkazov, ktoré budú pridelené v partnerskom programe s pripojeným číslom agentúry (cookie partnera), sa registrujú zákazníci, ktorí boli sprostredkovaní cez internetové stránky zmluvného partnera.
  Zmluvný partner obdrží v závislosti od úspešnosti odmenu z uskutočnených obratov z predaja tovarov a služieb, ktorý bol realizovaný vďaka priamemu odkazu na internetovú stránku obchodníka. Na produkty a služby, ktoré nie sú výslovne ponúkané v rámci partnerského programu (napr. služby tretej osoby) sa provízia nevzťahuje.Výška odmeny bude vypočítaná podľa bodu 5. zmluvy.

  Zmluvný partner týmto výslovne prehlasuje, že je registrovaným podnikateľským subjektom. V prípade malého podnikateľského subjektu s inými daňovými podmienkami, musí byť táto skutočnosť neodkladne nahlásená TT.
 2. Vznik zmluvy

  Obchodník poskytne formulár žiadosti online. Po odoslaní vyplneného formulára bude žiadosť skontrolovaná a v prípade schválenia zmluvnému partnerovi písomne potvrdená. Predpokladom schválenia je obchodná činnosť zmluvného partnera.
  Zmluvný partner týmto zaručuje, že jeho internetová stránka neobsahuje žiadne odkazy alebo akékoľvek odporúčania na pornografické, protizákonné alebo politicky extrémne obsahy. Ak by v tejto súvislosti boli proti obchodníkovi nárokované požiadavky tretej osoby, je zmluvný partner povinný obchodníka od týchto nárokov ako napr. poriadkových pokút, úhrady škôd alebo poplatkov za právnu pomoc, oslobodiť.
 3. Podpora predaja a licencie

  Vlastná reklama zmluvného partnera, v ktorej je umiestnený produkt od obchodníka, ten musí byť najskôr prejednaný a odsúhlasený obchodníkom. V prezentáciách v elektronických alebo tlačových médiách sa musí dbať na to, že použitie loga obchodníka prípadne predávanie log atď. je možné len s písomným súhlasom obchodníka.

  So vznikom zmluvy získa partner neprenosné, kedykoľvek vypovedateľné právo využívať všetky na internetovej stránke sprístupnené prostriedky obchodníka za účelom reklamy vytvorením odkazu na obchodníkovu internetovú stránku. Toto právo sa nevzťahuje na oprávnenie poskytnutý materiál akokoľvek upravovať, a ak, tak len s písomným súhlasom obchodníka.
  Reklamné prostriedky nesmú byť použité na iný účel než je propagácia produktov SnowTrexu.
  Táto licencia stráca platnosť pri vypovedaní zmluvy.
  Zmena URL adresy internetovej stránky zmluvného partnera nie je zmenou zmluvy, práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy ostávajú nedotknuté.
 4. Stavba a údržba partnerskej internetovej stránky

  Zmluvný partner umiestni na svoju stránku v rámci partnerského programu poskytnuté reklamné prostriedky podľa vlastného výberu, čím vytvorí prepojenie s internetovou stránkou obchodníka. Pomocou prideleného kódu odkazu identifikuje partnerský program zákazníkov, ktorí boli sprostredkovaní cez internetovú stránku zmluvného partnera. Zmeny odkazov (možné sú všetky druhy skrytých odkazov tzv. deeplinks) sa môžu previesť len so súhlasom obchodníka. Obchodník si vyhradzuje právo odkazy kedykoľvek modifikovať.
  Vytvorenie doplňujúceho reklamného materiálu vzťahujúceho sa na obchodníka, je realizovateľné len so súhlasom obchodníka. Jeho použitie je dovolené až po udelení písomného súhlasu.
 5. Výpočet provízie

  1. Spôsob vyúčtovania
   Zmluvný partner obdrží za obchody uskutočnené medzi zákazníkom a obchodníkom cez jeho internetovú stránku províziu. Nárok na províziu vzniká v deň začiatku zájazdu, vyúčtovanie a vyplatenie sa uskutočňuje raz mesačne zakaždým na konci mesiaca, v ktorom bol sprostredkovaný zájazd realizovaný.
   Percentuálna sadzba provízie sa pohybuje medzi 5% a 10%. Prednastavenie v systéme je 5%. Vyššie stupne provízie sú udeľované v závislosti od obratu alebo druhu spolupráce. Existuje 6 stupňov provízie:
   Druh partnera Obrat Provízia:
   Startup partner do 15.000 € 5,0%
   Profi partner od 15.000 € 6,0%
   Premium partner od 30.000 € 7,0%
   Power partner od 50.000 € 8,0%
   VIP partner ab 75.000 € 9,0%
   Exklusive partner od 100.000 € 10,0%
   Pre nastavenie vyššej provízie sa musí zmluvný partner sám prihlásiť do 30.06. u obchodníka. Zvýšenie provízie je potom uskutočnené spätne od 01.06. predchádzajúceho roka.

   Zmluvný partner získa s číslom agentúry a heslom prístup k svojim osobným online štatistikám, čiže má možnosť pravidelne sa informovať o aktuálnom stave svojho obratu ako aj z neho vyplývajúcich odmenách.

   Pre výpočet provízie je smerodajný obrat z predaných zájazdov obchodníka uskutočnený pod príslušným číslom agentúry v rámci rozpočtového roku (všetky nástupy na zájazd v čase od 1. júna do 31. mája).
   Vyplatené provízie zahŕňajú všetky náklady, aplikácie a nároky, ktoré zmluvnému partnerovi v rámci sprostredkovania produktov obchodníka vznikli.

  2. Základ výpočtu
   Základom pre výpočet provízie je obrat v mene euro podľa menového kurzu stanoveného obchodníkom v deň uskutočnenia objednávky. V zásade je provízia vypočítavaná z celkového obratu, do ktorého sú zároveň zahrnuté všetky dodatočne objednané služby. Prijaté storno poplatky ako aj dodatočné objednávky a zmeny objednávok sú pri výpočte provízie rovnako zohľadnené. Partnerský program spočíva na prenose cookies. SnowTrex-Cookie s príslušným číslom agentúry je platný 30 dní. Na tomto základe sa partnerom prideľujú obraty.

   Keďže obchodník pri nákupe skipasov obdrží len veľmi nízku alebo žiadnu províziu (napr. Ischgl), nebude cena za skipas - až na niektoré výnimky - započítaná do celkovej čiastky pre výpočet provízie. Za dodatočné poplatky a dane, o ktoré sa navýši cena zájazdu (napr. pobytová taxa, poplatok za čipovú kartu, poplatok za platbu kreditnou kartou), neobdrží zmluvný partner žiadnu províziu. Za leteckú dopravu neobdrží zmluvný partner rovnako žiadnu províziu, keďže obchodník ceny za leteckú dopravu nenavyšuje.
   Nárok na províziu nevzniká, ak zákazník platbu neuskutoční alebo ju uskutoční len čiastočne. Provízia sa vypočíta z čiastky, ktorú zákazník skutočne zaplatil.

   V prípade, že zájazd bude musieť byť z dôvodu vyššej moci, alebo z dôvodu nedosiahnutia minimálneho počtu cestujúcich zrušený, nemá zmluvný partner žiadny nárok na províziu. Pokiaľ bude organizácia zájazdu zmenená, vzniká zmluvnému partnerovi nárok na províziu z upravenej ceny za zájazd.

  3. Dodatočná provízia za priobjednané služby
   Dodatočné služby ako napríklad požičanie materiálu či kurzy lyžovania a snowboardingu tvoria podstatnú časť produktu obchodníka. Pretože tieto služby nie sú (nemôžu byť) z technických dôvodov (veľa IBE/CRS nemôže tieto zobraziť), alebo z dôvodu nedostatočnej znalosti mnohých zákazníkov objednané, vyhradzuje si obchodník v náväznosti na objednávku právo informovať zákazníkov o početných výhodách týchto dodatočných služieb. Tento servis je pre zmluvných partnerov bezplatný a prípadné navýšenie obratu o dodatočne priobjednané služby bude partnerovi pripísané k celkovej provízii za sprostredkovanie služieb. Ochrana zákazníka ostáva nedotknutá.
 6. Povinnosti a práva obchodníka

  Obchodník poskytne zmluvnému partnerovi všetky informácie, ktoré sú potrebné k dôkladnému vytvoreniu odkazov. Tieto informácie sú dostupné v rámci osobného partnerského priestoru, ku ktorým zmluvný partner získa prístup po prihlásení.

  Obchodník spravuje objednávky a eviduje objem a sumu predajov uskutočnených cez partnerské odkazy, poskytuje zmluvnému partnerovi štatistiku o predaji, stará sa o expedovanie poštových zásielok, je zodpovedný za realizáciu platby, reklamácie a všetky ostatné zákaznícke služby.

  V pravidelných intervaloch informuje obchodník obchodného partnera o aktuálnych produktových a programových novinkách v rámci partnerského newslettera. Novinky pre partnerov budú zasielané na e-mailové adresy, uložené v sekcii pre partnerov. Súhlas so zasielaním partnerského newslettera, udelený uzavretím zmluvy, môže obchodný partner kedykoľvek odvolať.
 7. Povinnosti zmluvného partnera

  Zodpovednosť za správne technické umiestnenie odkazov preberá výhradne zmluvný partner. Zmluvnému partnerovi je povolené použiť len odkazy, ktoré sú k dispozícii v rámci partnerského programu, v opačnom prípade obchodník nezaručuje správnu registráciu a vyúčtovanie provízie za predaj produktov obchodníka.
  Zmluvný partner je zodpovedný za zriadenie, prevádzku, údržbu ako aj za správnosť obsahov, ktoré sú zobrazené na internetovej stránke. Zodpovednosť sa vzťahuje tiež na technickú prevádzku internetovej stránky a zvlásť odkazov na internetovú stránku obchodníka. Zmluvný partner musí rovnako zaistiť, aby obsahy stránky nepoškodzovali práva tretej strany alebo iným spôsobom neporušovali zákon.

  Ak zmluvný partner poruší tieto záväzky a vzniknú tým nároky na odškodné tretích osôb voči obchodníkovi, je zmluvný partner zaviazaný obchodníka od týchto nárokov oslobodiť resp. mu poskytnúť finančnú náhradu. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na náklady, ktoré vzniknú z dôvodu odmietnutia zo strany zmluvného partnera a tým potreby právneho zastúpenia alebo náklady spôsobené zjavným zneužitím zmluvným partnerom.
  V prípade, že zavinením zmluvného partnera nebude možné zájazd riadne uskutočniť, môže si obchodník uplatniť nárok na náhradu vzniknutých poplatkov za storno v súlade s platnými cestovnými a platobnými podmienkami.Zmluvný partner má právo preukázať, že vzniknutá škoda je podstatne menšia. Obchodník si vyhradzuje právo uplatnenia nároku na vyššiu náhradu škody.

  Zmluvný partner sa zaväzuje umiestniť takzvaný cookie obchodníka len vtedy, keď sa zákazník kliknutím na určitý reklamný prostriedok (napr. logo, textový odkaz, banner a pod.) prípadne priamy odkaz na stránku obchodníka integrovaný na partnerských stránkach, dostane na internetovú stránku obchodníka. V ostatných prípadoch je umiestnenie tzv. cookie a týmto získaný nárok na províziu zakázaný. V prípade konania v rozpore s týmto nariadením vzniká zmluvnému partnerovi pokuta za porušenie zmluvy vo výške 5 000 €.

  Zmluvný partner nesmie svoju internetovú stránku vytvoriť alebo upraviť spôsobom, ktorý by viedol k zámene so stránkou obchodníka alebo vzbudil dojem, že stránka zmluvného partnera je v plnom rozsahu alebo čiastočne internetovou stránkou obchodníka. Výnimku tvoria stránky, ktoré obchodník poskytol v rámci partnerského programu. Zmluvný partner ďalej nesmie v internetových adresároch a vyhľadávačoch (Google, Yahoo atď.) zverejňovať reklamné inzeráty obsahujúce kľúčové slovo SNOWTREX (ani v obmenenej forme), napr. v Google Adwords, pretože slovo SNOWTREX je ochrannou známkou obchodníka. Značku SNOWTREX rovnako ako jej odvodené alebo chybne napísané podoby cez broad-type (typ zhody) je potrebné v zozname kľúčových slov negovať. V prípade porušenia zákazu platí zmluvná pokuta vo výške 1.500,- €. Obchodník si vyhradzuje právo na uplatnenie ďalších nárokov. Zmluvný partner nie je oprávnený vytvárať alebo prijímať ponuky v mene obchodníka alebo obchodníka zastupovať. Okrem iného je zakázané vystupovať voči tretej strane spôsobom, ktorý by vzbudil dojem oprávneného zastupovania. V prípade porušenia týchto záväzkov je zmluvný partner povinný obchodníkovi škodu v plnej výške uhradiť.
 8. Ukončenie zmluvy

  1. Obojstranná výpovedná lehota je 3 mesiace zakaždým ku koncu mesiaca a vyžaduje si písomnú formu.
  2. Zmluva bude bez dodržania lehoty rozviazaná v prípade:
   • návrhu na zahájenie konkurzného konania voči majiteľovi alebo spoločníkovi alebo voči zmluvnému partnerovi.
   • používania nepovolených obrázkov a textov zo strany zmluvného partnera.
   • používania a poskytovania informácií o predaji zo strany zmluvného partnera iným subjektom bez predchádzajúceho súhlasu obchodníka.
   Pri predložení iného dôležitého dôvodu, napr. pri neplnení resp. porušení povinností zmluvy, protiprávnom konaní alebo poškodení záujmov a mena obchodníka, môže byť zmluva taktiež vypovedaná s okamžitou platnosťou.
  3. Aj po ukončení zmluvy, bez ohľadu na to, čo bolo dôvodom ukončenia, zostávajú pre obidve strany z tejto zmluvy vyplývajúce povinnosti platné až do uzatvorenia všetkých otvorených obchodných operácií.
  4. Po ukončení zmluvy je zmluvný partner povinný neodkladne odstrániť všetky odkazy na obchodníka ako aj značky produkované obchodníkom – aj na internete (napr. bannery). Zmluvný partner nemá povolené používať v písomnej alebo akejkoľvek inej forme komunikácie meno obchodníka a ďalej ponúkať produkty obchodníka. Všetky reklamné prostriedky, ktoré boli obchodníkom poskytnuté k dispozícii sa musia bezodkladne vrátiť a to najneskôr po uzatvorení všetkých otvorených obchodných operácií.

 9. Miesto súdu

  Táto zmluva podlieha nemeckému právu. Pri sporoch vyplývajúcich z tejto zmluvy je miestom súdu nemecký Kolín nad Rýnom.
 10. Zmeny zmluvy

  Obchodník si vyhradzuje právo predpisy a nariadenia tejto dohody kedykoľvek zmeniť. Zmluvný partner bude o zmenách informovaný emailom. Ak v priebehu jedného týždňa od doručenia zmien nebude zmluva vypovedaná, považujú sa zmeny za akceptované.
 11. Zachovanie tajomstva

  Keďže si obidve strany v rámci spolupráce navzájom sprístupňujú určité obchodné informácie, je každá strana povinná dôverne zaobchádzať so všetkými informáciami (podanými ústne alebo písomne) druhej strany, ktoré boli poskytnuté v súvislosti s obchodnými plánmi, produktmi, službami, rozvojom, financiami, výskumom a inými obchodnými aspektmi, ako aj s nimi súvisiacimi vyhodnoteniami a analýzami.
  Týka sa to najmä informácií o výške poskytnutej provízie.Dodržanie obchodného tajomstva sa nevzťahuje na informácie, ktoré sú všeobecne známe alebo sú dostupné z všeobecne prístupných zdrojov (nie však zo zdrojov danej zmluvnej strany). Tento záväzok dodržania obchodného tajomstva je platný aj po ukončení zmluvy.
 12. Ochrana údajov

  Zmluvné strany sa zaväzujú zaobchádzať s osobnými údajmi zákazníkov, ktoré im boli poskytnuté za účelom realizácie tejto zmluvy, v súlade s príslušnými právnymi ustanoveniami o ochrane osobných údajov. Údaje môžu byť použité na reklamné účely len v prípadoch ustanovených zákonom, nesmú byť predané tretím stranám a nesmú byť použité po ukončení zmluvy.
 13. Záruka a ručenie

  Obchodník sa zaručuje, že jeho internetová stránka je prevádzkovaná v rámci aktuálnych technických možností. Za ďalšie nároky nepreberá obchodník žiadnu záruku.
  Ručenie právno-obchodných zástupcov, pomocných síl obchodníka je obmedzené na úmysel a hrubú nedbanlivosť. V prípade povinnej náhrady škody obchodníkovi vyplývajúcej zo zmluvy, je ručenie za majetkové škody na predpokladanú škodu, maximálne však vo výške priemerného mesačného príjmu z provízií za posledný mesiac.
  V prípade straty údajov je predpokladom ručenia, že zmluvný partner zálohuje údaje minimálne raz za deň. Aj v tomto prípade je ručenie obmedzené podľa uvedených stanovení.
  Ďalšie možné ručenie podľa zákona o ručení za produkt ostáva nedotknuté.
 14. Záverečné ustanovenia

  Ak je jedna zo zmluvných úprav neúčinná, tak sa budú obaja partneri usilovať nájsť úpravu, ktorá sa bude najviac približovať ekonomickému účelu neúčinnej dohody. Neplatnosť jednotlivých ustanovení zmluvy nemá za následok neplatnosť celej zmluvy.
  Ústne dohody nie sú akceptovateľné. Zmeny v tejto zmluve vyžadujú písomnú formu. To platí aj pre zmeny samotnej písomnej formulácie.