Súhlas zákonných zástupcov

s objednávkou a účasťou na lyžiarskom zájazde (pokiaľ je objednávateľom zájazdu neplnoletá osoba).
Prosím odfaxujte čo najrýchlejšie na číslo +49 221 33 60 62955, alebo ako scan pošlite na email info-sk@snowtrex.com, ináč nemôže byť objednávka zájazdu spracovaná!


1. Týmto vyhlasujem, že súhlasím s objednávkou a účasťou môjho neplnoletého syna / mojej neplnoletej dcéry _____________________________, nar. dňa __________________ na zájazde do _________________________ dňa __________________ a preberám týmto všetky povinnosti môjho dieťaťa voči cestovnej kancelárii, ktoré vyplývajú z objednávky zájazdu.
Ako zákonný zástupca vyššie uvedenej osoby som oboznámený s tým, že sa jedná o zájazd, počas ktorého nie je zabezpečená starostlivosť o neplnoletých účastníkov zájazdu.Dozor nie je zaručený.Ďalej súhlasím s tým, že cestovná kancelária nepreberá zodpovednosť v prípade zranenia neplnoletého účastníka zájazdu a neručí za škody spôsobené konaním neplnoletej osoby.

______________
Miesto, dátum
_______________________________________
Meno a priezvisko zákonného zástupcu
(vyplniť prosím čitateľne tlačeným písmom)
_________________________________
Podpis zákonného zástupcu